[SCHOOL PROMOTION] – UNIVERSITY OF YAMANASHI

Đại học Yamanashi đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của khu vực và đóng vai trò tích cực trên trường quốc tế với tư cách là nòng cốt của cộng đồng địa phương, với mục tiêu “Tạo xương sống cho cộng đồng và phát triển công dân thế giới”. Đại học Yamanashi bao gồm bốn khoa; “Khoa Giáo dục”, “Khoa Kỹ thuật”, “Khoa Khoa học Đời sống và Môi trường”, và “Khoa Y”. Đối với bậc Sau đại học, có “Trường Sau đại học về Giáo dục” là trường Sau đại học về đào tạo giáo viên, và “Trường Sau đại học tích hợp về Y học, Kỹ thuật và Khoa học Nông nghiệp” tích hợp các lĩnh vực y học, kỹ thuật, khoa học đời sống và môi trường. Ngoài ra, Đại học Yamanashi còn thực hiện các hoạt động giáo dục và nghiên cứu đặc biệt với nhiều lĩnh vực nghiên cứu như nghiên cứu về “rượu vang” là đặc sản địa phương của tỉnh Yamanashi, “năng lượng sạch” “pin nhiên liệu” dẫn đầu kỷ nguyên năng lượng Hydro và “kỹ thuật phát triển” “Khoa học não bộ tiên tiến” “Phát triển thiết bị y tế” thúc đẩy nghiên cứu và phát triển tích hợp đẳng cấp thế giới.
・Thông tin liên lạc:
𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲, 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝘀𝗵𝗶