HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN CHO ỨNG VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2021-2022

“Học bổng du học Nhật Bản cho ứng viên người nước ngoài 2021-2022” là cuốn sách tổng hợp các thông tin về học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài, đã được đăng tải trên trang Web của JASSO. Đây là cuốn sách JASSO biên soạn dựa trên bản khảo sát thực hiện với đối tượng là các Tổ chức cấp học bổng. Trong sách cũng có liệt kê cả những học bổng có thể ứng tuyển trước khi sang Nhật Bản.

Hướng dẫn sử dụng sách:

Thông tin khái quát về chế độ của các loại học bổng được mô tả dưới dạng bảng biểu, nên trước tiên các bạn hãy tìm loại học bổng mà bản thân phù hợp với tư cách ứng tuyển.

Về thông tin chi tiết, phương thức nộp đơn,v.v.. hãy xác nhận trực tiếp với Bộ phận tư vấn của trường học Nhật Bản hoặc các tổ chức cấp học bổng.

Các bạn có thể tải cuốn sách này từ trang Web của Văn phòng JASSO Việt Nam.

“Học bổng du học Nhật Bản cho ứng viên người nước ngoài 2021-2022” (Bản tiếng Anh + tiếng Nhật)

Link: https://jasso.org.vn/hoc-bong-khac/