Đại học – Cao đẳng

Tìm trường

Đại học, Cao đẳng – Các điểm quan trọng khi chọn trường

Thông tin các trường đại học, cao đẳng (JASSO): http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html

Tra cứu các trường đại học, cao đẳng (JAPAN STUDY SUPPORT): http://www.jpss.jp/ja/

Để tốt nghiệp, hoàn thành khóa học

Nếu tốt nghiệp và đạt đủ tiêu chuẩn dưới đây sẽ được cấp bằng Cử nhân.

Tùy từng trường Đại học, có những trường sẽ tự quy định điều kiện cần thiết và số tín chỉ tốt nghiệp.

* Các trường Đại học nghề có chia thành 2 kỳ học, sau khi hoàn thành xong kỳ đầu tiên thì có thể nhận được chứng chỉ “Chuyên môn nghề” tương đương “Cao đẳng”