Cẩm nang Hướng dẫn du học Nhật Bản bằng tiếng Việt đã được đăng tải trên Website của JASSO. Đây là cuốn sách nhỏ đăng tải những thông tin cơ b…
Sách “Hướng dẫn du học Nhật Bản 2021-2022 (Bản Tiếng Việt) đã được đăng tải trên trang Web của Văn phòng JASSO Việt Nam. “Hướng dẫn du học Nhậ…
Tiếng Nhật:  https://www.studyinjapan.go.jp/ja/search-school/school_search.php Tiếng Anh:  https://www.studyinjapan.go.jp/en/search-school/sch…
https://jassofair.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/fair_all.pdf Hội thảo du học Nhật Bản “Study in Japan Fair” là Hội thảo do JASSO tổ chức th…
JLPT: https://www.jlpt.jp/ EJU: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html Hội thảo du học Nhật Bản: https://www.jasso.go.jp/ryuga…