[SCHOOL PROMOTION] – UNIVERSITY OF NIIGATA PREFECTURE

* Phân khoa và Bộ môn
・Khoa Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Khu vực
・Khoa Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế
・Khoa Nghiên cứu Đời sống Con người
+ Chuyên khoa Nghiên cứu Trẻ em
+ Chuyên khoa Sức khỏe và Dinh dưỡng
* Trường Sau đại học
・Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Khu vực
・Trường Cao học Sức khỏe và Dinh dưỡng
* Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Khu vực
Trường Sau đại học cung cấp chương trình thạc sĩ kéo dài hai năm nhằm cung cấp giáo dục và đào tạo các kỹ năng dựa trên học thuật. Nó nhắm đến những người muốn nghiên cứu các vấn đề đương đại phát sinh ở địa phương, khu vực và toàn cầu khi các khía cạnh khác nhau của xã hội đang được toàn cầu hóa.
Một trong những mục tiêu của trường là nuôi dưỡng nguồn nhân lực được trang bị các kỹ năng phù hợp toàn cầu, cụ thể như sau
1️⃣ Chuyên môn để hiểu và phân tích thực tế quốc tế và khu vực tác động đến Đông Á (Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc)
2️⃣ Năng lực giao tiếp nâng cao trong Tiếng Anh.
Ngoài ra, Trường sẵn sàng tiếp nhận sinh viên bất kể nguồn gốc địa phương và quốc gia, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng để cung cấp kiến thức và kỹ năng cho những ai quan tâm đến chương trình của của trường.
* Các khóa học được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật
Để đào tạo các chuyên gia có kỹ năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, ĐH tỉnh lập Niigata cung cấp các khóa học bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Cũng có thể đáp ứng các yêu cầu về điểm tín chỉ của chương trình cấp bằng bằng cách chỉ đăng ký các môn học được dạy bằng tiếng Anh.
* Chương trình học linh hoạt
Trường sau đại học có những sinh viên có nền tảng đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu, ĐH tỉnh lập Niigata cung cấp các chương trình như lớp học buổi tối và tuyển sinh mở rộng.
* Học bổng Cao học của Đại học tỉnh lập Niigata
(Khoản trợ cấp)
– Điều kiện nhận: là Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai
– Số lượng: mỗi năm 2 người
– Số tiền trợ cấp: 225.000 yên mỗi người (hàng năm)
– Thời gian xét tuyển học bổng: Tháng 10 (bất kể ngày bắt đầu học sau đại học của sinh viên)