YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG MEXT SAU ĐẠI HỌC (CIVIL ENGINEERING) (NHẬP HỌC THÁNG 10/2023)

Tên chương trình:

・𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 (‘𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁’ 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺)

・𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗜𝗖𝗧 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝘀 (‘𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗖𝗧/𝗜𝗼𝗧’ 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺)

 

Thời gian nhập học: Tháng 10/2023

Bậc đào tạo: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 13/12/2022

Thông tin về chương trình:

https://www.urban.ynu.ac.jp/english/all-english-program/special-graduate-program/admission-mext-special-program.html

Hướng dẫn tuyển sinh:

https://www.urban.ynu.ac.jp/english/all-english-program/special-graduate-program/application-guideline.html