Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên người nước ngoài do Chính phủ tài trợ

Chương trình bên dưới đã được chọn trở thành “Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên nước ngoài do Chính phủ tài trợ” (học bổng MEXT) dành cho những người nhập học từ năm 2021 đến năm 2023 (nhập học vào các tháng 4, 9, 10).

Người trúng tuyển (người nhập cảnh lần đầu) sẽ được quyết định trong số các thí sinh đã đỗ trong kỳ thi đầu vào của chương trình. Theo đó, người trúng tuyển sẽ được miễn học phí cho số năm học tiêu chuẩn và được cấp học bổng.

 

Trường Đại học Kyoto (Kyoto University)

Chương trình Kyoto University International Undergraduate Program (Kyoto iUP)

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học các chuyên ngành: Integrated Human Studies, Giáo dục học, Luật học, Kinh tế học, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Nông học.

・Ngôn ngữ bài giảng: Năm 1-2: song ngữ Anh-Nhật, năm 3-4: Tiếng Nhật

・Thời gian nhập học: tháng 10 (6 tháng đầu tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật, môn học sau đó nhập học chính quy vào tháng 4)

・Website: https://www.iup.kyoto-u.ac.jp/

 

Trường Đại học Okayama (Okayama University)

Global AgriScience Program of Human Resource Development for SDGs (Tạm dịch: Chương trình Khoa học Nông nghiệp Toàn cầu về Phát triển Nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển bền vững)

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Nông học

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật

・Thời gian nhập học: tháng 10 (6 tháng đầu tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật, chuyên ngành; Nhập học chính quy vào tháng 4)

・Website: https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/eng/news/index_id10066.html

 

Trường Đại học Hyogo (University of Hyogo)

Global Business Program

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Kinh tế・Kinh doanh

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: tháng 4

・Website: https://www.u-hyogo.ac.jp/em/en/gbc/overview/index.html

 

Trường Đại học Hokkaido (Hokkaido University)

Chương trình Khoa học tổng hợp (ISP: Integrated Science Program)

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Khoa học tự nhiên

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 9

・Website: https://www.oia.hokudai.ac.jp/isp/

 

Trường Đại học Tohoku (Tohoku University)

Cooperative Innovation Program in Science, Engineering, and Agriculture for Leading Sustainable and Diverse Industry and Society by digital globalization

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Nông học

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 10

・Website: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/

 

Trường Đại học Tokyo (The University of Tokyo)

Programs in English at Komaba (PEAK) (Tạm dịch: Chương trình đào tạo tiếng Anh bậc Đại học)

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành “International Program on Japan in East Asia”, “International Program on Environmental Sciences”.

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 9

・Website: http://www.peak.c.u-tokyo.ac.jp/courses/peakpeople/index.html

 

Trường Đại học Nagoya (Nagoya University)

Global 30 International Programs

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Nông học, Luật, Kinh tế học, Văn học

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 10

・Website: https://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/

 

Trường Đại học Osaka (Osaka University)

Human Sciences International Undergraduate Degree Program, International College

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Khoa học con người

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 10

・Website: https://iudp.hus.osaka-u.ac.jp/

 

Trường Đại học Kyushu (Kyushu University)

Hybrid Type Leader Development Program Based on the International Co-learning Platform

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Nông học, Kỹ thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 10

・Website: https://www.kyushu-u.ac.jp/en/admission/faculty/foreign/foreign10/

 

Trường Đại học Ritsumeikan (Ritsumeikan University)

Community and Regional Policy Studies Major (CRPS) at the College of Policy Science

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Khoa học chính sách (Policy Science)

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 9

・Website: http://en.ritsumei.ac.jp/ps/

 

*”Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên người nước ngoài do Chính phủ tài trợ” là chương trình được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ sử dụng chế độ học bổng Monbukagakusho đối với chương trình tiếp nhận DHS ưu tú của các trường đại học (Khoa, Sau đại học) với mục đích thúc đẩy việc xây dựng cơ chế thu nhận sinh viên người nước ngoài xuất sắc tại các trường đại học.