2021-2022HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN CHO ỨNG VIÊN Ở NƯỚC NGOÀI (VIỆT NAM)